!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Stenröset

Stadgar

Brf Stenröset är en bostadsrättsförening och måste förutom att följa gällande lagar också rätta sig efter föreningens egna regler som kallas stadgar. De reglerna är till för både medlemar och de som har valts till styrelse för föreningen. Stadgarna har beslutats av årsstämman och kan också ändras av den.

Stadgarna bestämmer bland annat vem som kan bli medlem, hur styrelsen ska arbeta, vilka delar av fastigheten som bostadsrätthavaren har ansvar för och vilka delar som föreningen gemensam ska underhålla.

Det är varje medlems ansvar att läsa stadgarna så att vi alla ska kunna bo tillsammans och göra en så bra bostadsrättsförening som möjligt!

Förutom stadgarna finns det två lagar som är särskilt intressanta för oss som bor i en bostadsrättsförening. Den första är Bostadsrättslagen (SFS 1991:614), förkortad BRL, som bestämmer vad man ska göra i en bostadsrättsförening och vad man inte får göra. Den andra är Lagen om ekonomiska föreningar (SFS 1987:667), förkortad LEF, som också är viktig eftersom en bostadsrättsförening också är en ekonomisk förening.

 Läs våra stadgar här, eller ladda ner dem (pdf).

 

 

 


 

STADGAR

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENRÖSET I UPPSALA 

(Senaste ändring 2018-06-04)

NAMN OCH ÄNDAMÅL

§ 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Stenröset i Uppsala har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att anskaffa och förvalta hus i Uppsala kommun och att mot ersättning upplåta lägenheter åt medlemmarna med nyttjanderätt under obegränsad tid, nämnd bostadsrätt.

Upplåtelsen kan antingen avse bostadslägenhet eller lokal.

MEDLEM, BOSTADSRÄTT OCH BOSTADSRÄTTSHAVARE

§ 2 Upplåtelse och utövande av bostadsrätt sker på villkor som anges i föreningens ekonomiska plan, dessa stadgar och allmän lag.

§ 3 Medlems bostadsrätt är den nyttjanderätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelse.

Endast hus eller delar av hus får upplåtas med bostadsrätt. En upplåtelse får dock även omfatta mark som ligger i anslutning till ett hus, om marken skall nyttjas som komplement tillsammans med huset eller en del av huset.

Bostadslägenhet/lokal jämte därtill hörande utrymmen och utrustning samt i förekommande fall mark kallas i fortsättningen enbart lägenhet.

I upplåtelsehandling skall parternas namn anges liksom den lägenhet upplåtelsen avser samt de belopp som skall betalas i insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift.

Medlem som innehar lägenhet med bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

MEDLEMMAR

§ 4 När en bostadsrätt överlåtits eller övergått till ny innehavare får denne utöva bostadsrätten och flytta in i lägenheten endast om han har antagits till medlem i föreningen. Förvärvaren skall ansöka om medlemskap i föreningen på sätt styrelsen bestämmer. Styrelsen är skyldig att snarast, normalt dock inom tre veckor från det att ansökan om medlemskap kom in till föreningen, pröva frågan om medlemskap.

Som underlag för prövningen har föreningen rätt att ta en kreditupplysning avseende sökanden.

§ 5 Medlemskap i föreningen kan beviljas fysisk person som övertar bostadsrätt i föreningens hus. Den, som en bostadsrätt har övergått till, får inte vägras medlemskap i föreningen om föreningen skäligen bör godta förvärvaren som bostadsrättshavare. Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte permanent skall bosätta sig i bostadsrättslägenheten har föreningen rätt att vägra medlemskap.

Därutöver kan styrelsen anta annan fysisk eller juridisk person som medlem i föreningen.

För en bostadsrätt får inte beviljas fler än två medlemskap om det inte kan anses vara till särskild fördel för föreningen.

Den som har förvärvat en andel i bostadsrätt får vägras medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar, registrerade partner eller sådana sambor på vilka lagarna om sambors gemensamma hem skall tillämpas.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen.

AVGIFTER

§ 6 För varje bostadsrätt skall till föreningen betalas insats och årsavgift samt i förekommande fall upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift.

Om bostadsrättshavaren betalar sin avgift på post eller bankkontor eller lämnat ett betalningsuppdrag på avgiften till bank, post eller girokontor, anses beloppet ha kommit föreningen tillhanda när betalningsuppdraget togs emot av det förmedlade kontoret.

Styrelsebeslut om ändrade avgifter skall snarast meddelas bostadsrättshavare.

INSATS

§ 7 Insatsen skall för varje lägenhet stå i samma proportion till lägenhetens relativa nyttjandevärde. Detta fastställs som underlag till upprättande av ekonomisk plan, varvid förutom till lägenhetens storlek, läge och relativa standard hänsyn tas till betydelsen av den underhålls- och skötselskyldighet som åvilar bostadsrättshavarna för olika lägenhetstyper.

ÅRSAVGIFTER

§ 8 Årsavgifterna fastställs av styrelsen och fördelas på bostadsrättshavarna i förhållande till insatserna. Årsavgifterna skall ge full täckning för föreningens kostnader med avdrag för kostnadstäckning som erhålls på annat sätt.

Med föreningens kostnader avses dels sådana som uppkommer i anslutning till äganandet och förvaltandet av föreningens egendom, dels sådana som uppkommer i föreningens egen verksamhet för medlemmarna.

Om inte styrelsen bestämt annat skall bostadsrättshavarna betala årsavgift i förskott fördelat på månad för bostad och kvartal för annan lägenhet än bostad.

Om det för någon kostnad är uppenbart att viss annan fördelningsgrund än insatserna bör tillämpas har styrelsen rätt att besluta om sådan fördelningsgrand.

Om genom mätning eller på annat sätt viss kostnad direkt kan fördelas på samtliga eller vissa lägenheter, har styrelsen rätt att fördela berörda kostnader genom särskild debitering.

Styrelsen fastställer avgifter och hyror för garage, bilplatser och andra utrymmen eller förmåner som lämnas bostadsrättshavare i enlighet med § 18.

Styrelsebeslut om ändrade avgifter skall snarast meddelas bostadsrättshavare.

ÖVRIGA AVGIFTER

§ 9 Vid försenad betalning av avgift eller övrig förpliktelse mot föreningen skall försumlig bostadsrättshavare betala påminnelseavgift och dröjsmålsränta samt i förekommande fall inkassoavgift.

FONDER FÖR UNDERHÅLL

§ 10 Inom föreningen skall underhållsfond för gemensamt yttre underhåll bildas. Föreningens. underhållsfond bildas genom årliga avsättningar baserade på beräknade kostnader enligt långsiktig underhällsplanering. Hänsyn tas därvid till den genomsnittliga kostnadsnivån för underhåll och till nödvändig värdesäkring av tidigare fonderade medel.

§ 11 Föreningen kan bilda individuella underhållsfonder för bostadsrättshavarna. För varje bostadsrätt skall konto föras i bokföringen över avsättningar till och uttag ur fonden, som avser bostadsrätten tills respektive konto avslutats.

STYRELSE

§ 12 Föreningens angelägenheter skall i överensstämmelse med lag om ekonomiska föreningar och bostadsrättslagen handhas av en styrelse, vars uppgift är att företräda föreningen och ansvara för att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt.

Styrelsen skall genom olika aktiviteter öka medlemmarnas samhörighet och med hänsyn till bostadsrättshavarnas olika förutsättningar skapa likvärdiga möjligheter för alla att nyttja bostadsrätten.

§ 13 Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter.

För de av föreningsstämman valda styrelseledamöterna skall väljas lägst en och högst lika många styrelsesuppleanter, varvid samma regler skall tillämpas som vid val av styrelseledamöter. För suppleanter fastställs den turordning efter vilken de skall ersätta ordinarie ledamot, såvida inte föreningsstämman beslutar att personliga suppleanter skall väljas.

Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år.

Uppkomna vakanser efter ordinarie ledamöter eller suppleanter ersätts senast vid närmast följande ordinarie stämma.

§ 14 Styrelsen har sitt säte i Uppsala. Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och vice ordförande.

Stämman kan dock välja att utse ordförande. Om så sker skall styrelsen inom sig utse vice ordförande.

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av dess ledamöter är närvarande. För beslut fordras dessutom att minst tre ledamöter är ense om beslut.

Vid lika röstetal skall den mening som ordföranden företräder gälla. Styrelsen kan utse särskilt utskott att inom fastställda ramar handlägga löpande eller tillfälliga arbetsuppgifter.

FIRMATECKNING

§ 15 Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet, av styrelsens ledamöter två i förening. 

Styrelsen kan utse ledamot eller annan person att ensam företräda föreningen för särskilt angivet fall.

SAMMANTRÄDE

§ 16 Ordföranden skall se till att sammanträden hålls när det behövs. På begäran av en styrelseledamot skall styrelsen sammankallas av ordföranden.

PROTOKOLL

§ 17 Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll som justeras av ordförande och den ytterligare ledamot som styrelsen utser till det.

LIKABEHANDLINGSPRINCIP

§ 18 Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen får inte företa åtgärd som är ägnad att bereda en otillbörlig fördel åt en medlem, eller någon annan, till nackdel för föreningen eller annan medlem.

Styrelsen får inte följa sådana föreskrifter av föreningsstämman som står i strid med stadgarna eller lagen om ekonomiska föreningar eller annan allmän lag.

RÄKENSKAPSÅR

§ 19 Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

Styrelsen skall före utgången av fyra månader på det nya räkenskapsåret till revisorerna avlämna årsredovisning med förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning.

Årsredovisningen skall innehålla förslag till användande av överskott eller täckande av underskott. Eventuellt överskott skall balanseras eller fonderas på det sätt som föreningsstämman beslutar

BESLUT OM INTECKNING

§ 20 Styrelsen eller av styrelsen befullmäktigad företrädare för föreningen får besluta om inteckning eller annan inskrivning i föreningens fasta egendom eller tomträtt.

Styrelsen eller annan ställföreträdare för förening får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt eller företa rivning av föreningens hus.

REVISION

§ 21 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen vid ordinarie föreningsstämma för tiden fram till dess nästa ordinarie stämma hållits två revisorer och två revisorssuppleanter, av vilka en revisor och en suppleant bör var auktoriserad revisor eller godkänd revisor.

Till revisor kan även utses auktoriserat eller godkänt revisionsbolag. För sådan revisor utses ingen suppleant.

Revisorerna skall granska föreningens redovisning enligt de anvisningar som ges i lagen om ekonomiska föreningar och av föreningsstämman och därvid tillse att styrelsens beslut inte strider mot allmän lag eller föreningens stadgar.

Revisorerna skall avge berättelse över verkställd revision och i denna ange huruvida årsredovisningen har uppgjorts enligt lagen om ekonomiska föreningar och yttra sig angående fastställelse av resultaträkning och balansräkning, till- eller avstyrka ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter samt yttra sig över styrelsens förslag till användande av överskott eller täckande av underskott.

Revision skall vara verkställd och berättelse däröver inlämnad till styrelsen inom 30 dagar efter det styrelsen avlämnat årsredovisningen till revisorerna. Har revisorerna i sin berättelse riktat anmärkning mot styrelsen, skall denna avge skriftlig förklaring till stämman.

§ 22 Styrelsens årsredovisning, revisionsberättelsen samt i förekommande fall styrelsens yttrande över revisionsberättelsen, skall hållas tillgängliga för medlemmarna under minst två (2) veckor före ordinarie föreningsstämma.

FÖRENINGSSTÄMMA

§ 23 Ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast sex månader efter verksamhetsårets slut, dock tidigast 14 dagar efter det revisorerna avlämnat sin berättelse.

Extra stämma hålls då styrelsen finner skäl till det. Sådan stämma skall även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av en revisor eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar.

§ 24 Vid ordinarie stämma skall till behandling förekomma:

a ) val av ordförande för stämman

b) val av stämmans sekreterare samt en person att jämte ordföranden justera protokollet

c) uppgörande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd

d) fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna

e) styrelsens årsredovisning med redogörelse enligt § 19

f) revisorernas berättelse och styrelsens eventuella yttrande

g) fråga om fastställelse av resultaträkning och balansräkning

h) fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter

i) fråga om användande av överskott eller täckände av underskot

j) fråga om antalet styrelseledamöter och suppleanter att väljas av stämman

k) fråga om stämman skall välja ordförande enligt § 14

l) fråga om tillsättande av valberedning inför nästa ordinarie stämma och om tillsättande av andra funktionärer än styrelseledamöter och revisorer

m) fråga om arvoden

n) i förekommande fall val av ordförande samt val av styrelseledamöter och suppleanter

o) val av revisorer och suppleanter

p) övriga val som beslutats av stämman eller av styrelsen hänskjutits till stämman

q) i stadgeenlig ordning inkomna ärenden.

Vid extra föreningsstämma skall förutom ärenden enligt a-d ovan förekomma endast de ärenden för vilka stämman utlysts och vilka angivits i kallelsen.

§ 25 Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman anslås på väl synlig plats inom föreningens fastighet eller lämnas genom skriftligt meddelande i brevinkasten. Därvid skall genom hänvisning till § 24 i stadgarna eller på annat sätt anges vilka ärenden som skall förekomma till behandling vid stämman. Om förslag till ändring av stadgarna skall behandlas, skall det huvudsakliga innehållet av ändringen anges i kallelsen. Styrelsens ledamöter och suppleanter för dessa, liksom revisorer och suppleanter för dessa, bör om så erfordras kallas personligen.

Om det krävs för att ett föreningsstämmobeslut skall bli giltigt att det fattas på två stämmor, när kallelse till den senare stämman inte utfärdas innan den första stämman hållits. I en sådan kallelse skall anges vilket beslut den första stämman har fattat.

Kallelse till extra föreningsstämma skall på motsvarande sätt ske tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före stämman varvid det eller de ärenden för vilka stämman utlyses skall anges.

MOTIONER

§ 26 Medlem som önskar få visst ärende ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast 27 dagar före stämman.

Styrelsen skall på sätt som anges i § 24 lämna meddelande om ärenden som anmälts i denna ordning och förelägga stämman förslag senast två (2) veckor före stämman.

RÖSTRÄTT

§ 27 Vid föreningsstämma har de fysiska och juridiska personer, som enligt § 5 är medlemmar i föreningen, två röster var. Medlemmar som innehar bostadsrätt gemensamt och medlemmar som antagits enligt § 5 andra stycket utan anknytning till någon bostadsrätt i föreningen har en röst vardera. Rösträtten får utövas av medlem direkt eller av annan medlem som befullmäktigat ombud.

Medlem vilken föreningen med stöd av § 45 punkt 1 sagt upp till avflyttning, äger inte rösträtt.

OMBUD OCH BITRÄDE

§ 28 Person som tillhör bostadsrättshavares familjehushåll får företräda denne som ombud. Ingen får vara ombud för mer än en medlem.

Ombud skall visa skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Medlem kan vid föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast en person som tillhör bostadsrättshavarens familjehushåll eller annan medlem får vara biträde.

RÖSTNING OCH MINORITETSSKYDD

§ 29 Omröstning vid föreningsstämma sker öppet, om inte närvarande röstberättigad medlem vid personval påkallar sluten omröstning.

Personval avgörs vid lika röstetal genom lottning. I andra frågor gäller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden utom i de fall då det enligt bostadsrättslagen krävs kvalificerad majoritet för beslut.

§ 30 För att ett beslut på en föreningsstämma skall vara giltigt gäller följande:

 1. Om beslutet innebär ändring av någon insats och medför rubbning av det inbördes förhållandet mellan insatserna, skall samtliga bostadsrättshavare som berörs av ändringen ha gått med på beslutet. Om enhet inte uppnås blir beslutet ändå giltigt om minst 2/3 av de berörda bostadsrättsinnehavarna har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts av hyresnämnden.
 2. Om beslutet innebär att en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt kommer att förändras eller i sin helhet behöver tas i anspråk av föreningen med anledning av om- eller tillbyggnad, skall bostadsrättshavaren ha gått med på beslutet. Om bostadsrättshavaren inte samtycker till ändringen, blir beslutet ändå giltigt om minst 2/3 av de röstande har gått med på beslutet och det dessutom har godkänts av hyresnämnden.

REGISTRERING

§ 31 Ett beslut om ändring av stadgarna skall av styrelsen genast anmälas för registrering till behörig myndighet.

VALBAR SOM STYRELSELEDAMOT

§ 32 Valbar till uppdrag som styrelseledamot eller suppleant är i Sverige bosatt myndig person som är medlem eller tillhör bostadsrättshavares familjehushåll.

Den som är underårig eller i konkurs eller har förvaltare enligt föräldrabalken kan inte vara styrelseledamot eller suppleant.

BESIKTNINGAR

§ 33 Styrelsen skall fortlöpande företa erforderliga besiktningar av föreningens egendom och i sin årsredovisning avge redogörelse för underhållsbehov och vidtagna underhållsåtgärder av större omfattning.

Befinns bostadsrättshavare ha eftersatt det underhåll som åligger honom enligt § 34 skall styrelsen anmoda denne att inom viss tid vidta nödvändiga åtgärder Sker ingen rättelse, har styrelsen rätt att använda medel innestående på bostadsrättshavarens underhållsfond for att avhjälpa bristerna eller om medel saknas debitera bostadsrättshavaren kostnaden.

FÖRENINGENS OCH BOSTADSRÄTTSHAVARENS SKYLDIGHETER

§ 34 Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Detta gäller även mark, förråd, garage eller annat lägenhetskomplement, som ingår i upplåtelsen.

Bostadsrättshavaren svarar sålunda för underhåll och reparationer av:

 • Ledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten – till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte tjänar fler än en lägenhet
 • till ytterdörr hörande handtag, ringklocka och brevinkast. Bostadsrättshavare svarar även för all målning förutom målning av ytterdörrens yttersida
 • icke bärande innerväggar samt ytbeläggning på rummens alla väggar, golv och tak jämte underliggande ytbehandling, som krävs för att anbringa ytbeläggningen på ett fackmannamässigt sätt
 • lister och foder
 • innerdörrar med karmar och trösklar
 • elradiatorer; ifråga om vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrättshavaren endast för målning
 • elektrisk golvvärme, som bostadsrättshavaren försett lägenheten med
 • säkringsskåp och därifrån utgående elledningar i lägenheten, brytare, eluttag och fasta armaturer
 • brandvarnare
 • fönster- och dörrglas och till fönster och dörr hörande beslag och handtag samt all målning förutom utvändig målning. Motsvarade gäller för balkong.
 • I badrum, duschrum eller annat våtrum samt i WC svarar bostadsrättshavaren därutöver även för till vägg och golv hörande fuktisolerande skikt
 • inredning, belysningsarmaturer
 • vitvaror, sanitetsporslin
 • rensning av golvbrunn
 • tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning
 • kranar och avstängningsventiler elektrisk handdukstork

I kök eller motsvarande utrymme svarar bostadsrättshavaren för all inredning och utrustning såsom bland annat:

 • vitvaror
 • disk- och tvättmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar på vattenledning
 • kranar och avstängningsventiler.

Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, golvbrunnar, värme, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller för ventilationskanaler.

För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast i begränsad omfattning i enlighet med bestämmelserna i bostadsrättslagen.

Bostadsrättshavaren är skyldig att till föreningen anmäla fel och brister i sådan lägenhetsutrustning som föreningen svarar för enligt föregående stycke.

Om lägenheten är utrustad med balkong, altan eller uteplats svarar bostadsrättshavaren endast för renhållning och snöskottning.

Hör till lägenheten förråd, garage eller annat lägenhetskomplement skall bostadsrättshavaren iaktta ordning, sundhet och gott skick i fråga om sådant utrymme.

Lås, låscylindrar och nycklar som ingår i föreningens låssystem får ej bytas av bostadsrättshavaren.

Bostadsrättshavaren svarar för reparation på grund av brand- eller annan skada om skadan uppkommit genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. I fråga om brandskada som bostadsrättshavaren själv inte vållat gäller dock vad som sagts nu endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn han bort iaktta. Även andra skador på föreningens fastighet eller gemensamma utrymmen än brand- eller vattenskador skall ersättas av bostadsrättshavaren om han varit vållande eller brustit i den omsorg och tillsyn han bort iaktta.

§ 35 Föreningen svarar för underhåll och reparation av fastigheten och dess gemensamma utrymmen i den omfattning denna skyldighet inte åvilar resp bostadsrättshavare enligt § 34.

Föreningen svarar också för underhåll och reparation av de anordningar som förser lägenheten med värme, gas, elektricitet och vatten med vilka föreningen försett lägenheten fram till anslutningspunkten inklusive stam- och grenledningar för avlopp inom lägenheten.

Styrelsen må för särskilt fall besluta att kostnader för reparation av hastigt eller oväntat uppkommen skada i lägenheten, där det med skäl kan göras gällande att skadan beror på brist i föreningens fastighet, dess inredning eller underhåll och bostadsrättshavaren inte brustit i omvårdnad, skall bestridas av föreningen. Om föreningen vid inträffad skada blir ersättningsskyldig gentemot bostadsrättshavare för lägenhetsutrustning eller personligt lösöre skall ersättningen beräknas med hänsyn till den skadade egendomens värde omedelbart före skadetillfället.

Styrelsen må också besluta att kostnader för reparationer, som över en längre tidsperiod kan antas drabba alla bostadsrättshavare lika, skall bestridas av föreningen om arbetet utförts i dess regi och hänsyn härtill tas vid avsättningen till föreningens gemensamma underhållsfond.

ÄNDRING AV LÄGENHET OCH EXTRAUTRUSTNING I LÄGENHET

§ 36 Bostadsrättshavaren får företa förändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dock företas endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att förändringen inte är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Förändringar skall alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Åtgärd som kräver bygglov eller bygganmälan, t ex ändring i bärande konstruktion, ändring av isoleringsskikt, ändring av befintliga ledningar för bland annat avlopp, värme, gas eller vatten utgör alltid väsentlig förändring.

Om lägenhet av bostadsrättshavare tillförs extra utrustning, inventarier eller annat, ansvarar han för de merkostnader föreningen i egenskap av fastighetens ägare därigenom kan komma att drabbas av.

§ 37 Samtliga exteriöra förändringar skall godkännas av styrelsen före arbetenas påbörjande. Bostadsrättshavare ålägges strikt ansvar för skada på föreningens egendom, som uppstår eller har uppstått på grund av förändringar utförda av bostadsrättshavare eller tidigare bostadsrättshavare.

Skötsel av mark i anslutning till marklägenhet skall utföras utan anmaning. Det åligger bostadsrättsinnehavare att tillse att skötselområdet hålls i gott skick.

MEDDELANDEN. FÖRESKRIFTER

§ 38 Meddelanden till medlemmarna i angelägenheter som rör föreningen och dess verksamhet lämnas antingen genom skrivelser via brevinkast eller genom anslag på väl synlig plats inom föreningens fastighet.

Bostadsrättshavaren är skyldig att rätta sig efter de föreskrifter föreningen utfärdar i överensstämmelse med ortens sed.

Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att allt vad som sålunda åligger honom själv iakttas även av den som hör till hans hushåll, eller gästar honom, och av annan som han inrymt i lägenheten, eller som där utför arbete för hans räkning.

TILLSYN

§ 39 Föreningen har efter tillsägelse senast tre dagar i förväg, eller i brådskande fall kortare tid erhålla tillträde till lägenheten för att utöva tillsyn eller utföra arbete som erfordras.

ANDRAHANDSUPPLÅTELSE

§ 40 Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens samtycke upplåta lägenheten i andra hand utom i fall som avses i andra stycket.

Bostadsrättshavare, som under viss tid inte är i tillfälle att använda sin bostadslägenhet, får upplåta lägenheten i dess helhet i andra hand. Härtill krävs styrelsens godkännande eller, om detta vägras, hyresnämndens tillstånd. Styrelsen skall lämna tillstånd om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Föreningen kan, vid upplåtelse av bostadsrätten i andra hand, ta ut en avgift årligen motsvarande högst 10 procent av prisbasbeloppet. Om lägenheten upplåts under del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.

Styrelsens godkännande kan begränsas till viss tid och förenas med villkor.

GÄSTER

§ 41 Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller annan medlem.

AVSETT ÄNDAMÅL

§ 42 Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för annat ändamål än det avsedda, om sådan avvikelse är av avsevärd betydelse för föreningen eller annan medlem. Det avsedda ändamålet med en bostadslägenhet i föreningen är att den skall vara en permanentbostad, såvida inte annat särskilt anges i den ekonomiska planen.

Om ingenting annat överenskoms svarar bostadsrättshavaren för kostnader för lägenhetens iordningställande för annat än avsett ändamål samt för kostnader för ändringar l lägenheten som påfordras av berörda myndigheter liksom för de ökade kostnader för föreningen som kan följa av en ändrad användning av lägenheten.

BOSTADSRÄTTENS OCH MEDLEMSKAPETS UPPHÖRANDE AVSÄGELSE

§ 43 Bostadsrättshavare kan bli fri från sina framtida förpliktelser som bostadsrättshavare antingen genom att avsäga sig bostadsrätten eller genom att överlåta den.

Avsägelse, som skall göras skriftligen hos styrelsen, får ske tidigast sedan två år förflutit från det avtal om upplåtelse träffats.

Sker avsägelse, övergår bostadsrätten utan ersättning till föreningen vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från avsägelsen eller vid det senare månadsskifte som angivits i denna.

Med undantag av bestämmelsen i § 49 får överlåtelse av bostadsrätt alltid ske oberoende av när upplåtelseavtalet träffats. Reglerna för överlåtelse återfinns i §§ 49 - 52.

HÄVNING

§ 44 Betalar bostadsrättshavaren inte i rätt tid insats eller upplåtelseavgift , som förfaller till betalning innan lägenheten får tillträdas, och sker inte rättelse inom en månad från anmaning, får föreningen häva upplåtelseavtalet. Vad som sagts nu gäller inte om lägenheten tillträtts med styrelsens medgivande.

Hävs avtalet, har föreningen rätt till ersättning för skada.

FÖRVERKANDE. UPPSÄGNING. FÖRENINGENS ERSÄTTNINGSRÄTT

§ 45 Nyttjanderätten till lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är förverkad och föreningen således berättigad att uppsäga bostadsrättinneshavaren till avflyttning:

 1. om bostadsrättshavaren dröjer med betalning av insats eller upplåtelseavgitt utöver två veckor från det att föreningen efter förfallodagen anmanat honom att fullgöra inbetalningsskyldighet eller om bostadsrättshavaren dröjer med betalning av årsavgift utöver två vardagar efter förfallodagen.
 2. om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand,
 3. om lägenheten används i strid med § 41 eller § 42 första stycket.
 4. om bostadsrättshavaren eller den, till vilken lägenheten upplåtits i andra hand, genom vårdslöshet eller försummelse är vållande till att ohyra förekommer i lägenheten, eller om bostadsrättshavaren genom underlåtenhet att utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om förekomst av ohyra i lägenheten, bidrar till att ohyran sprids i fastigheten.
 5. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren eller den, till vilken lägenheten upplåtits i andra hand, åsidosätter något av vad som enligt § 38 skall iakttas vid lägenhetens begagnande eller brister i den tillsyn som enligt nämnda paragraf åligger bostadsrättshavare.
 6. om i strid med § 39 tillträde till lägenheten vägras och bostadsrättshavaren inte kan visa giltig ursäkt.
 7. om bostadsrättshavaren åsidosätter skyldighet, som går utöver hans åligganden enligt bostadsrättslagen och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs; dock kan skylldighet för bostadsrättshavaren att inneha anställning i visst företag eller liknande skyldighet inte åberopas som grund för förverkande
 8. om lägenheten helt eller till väsentlig del nyttjas för näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilket utgör eller i vilken till inte oväsentlig del ingår brottsligt förfarande.

Nyttjanderätten är inte förverkad, om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse. Inte heller är nyttjanderätten till en bostadslägenhet förverkad på grund av att en skyldighet som avses i första stycket punkt 7 åsidosätts, bostadsrättshavaren är en kommun och skyldigheten inte kan fullgöras av en kommun.

Uppsägning på grund av förhållanden,som avses i första stycket punkt 2, 3 eller 5-7 får ske endast om bostadsrättshavaren underlåter att på tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmål.

Uppsägs bostadsrättshavaren till avflyttning, har föreningen rätt till ersättning för skada.

ÅTERVINNANDE AV NYTTJANDERÄTT

§ 46 Är nyttjanderätten förverkad på grund av förhållande som avses i § 45 första stycket punkt 1-3 eller 5-7 men sker rättelse innan föreningen gjort bruk av sin rätt till uppsägning, kan bostadsrättshavaren inte därefter skiljas från lägenheten på den grunden. Detsamma gäller om föreningen inte uppsagt bostadsrättshavaren till avflyttning inom tre månader från det föreningen fick kännedom om förhållande som avses i § 45 första stycket punkt 4 eller 7, eller inte inom två månader från det den erhöll vetskap om förhållande som avses i nämnda stycke punkt 2 tillsagt bostadsrättshavaren att vidta rättelse.

En bostadsrättshavare kan skiljas från lägenheten på grund av förhållande som avses i § 45 första stycket punkt 8 endast om föreningen har sagt upp bostadsrättshavaren till avflyttning inom två månader från det att föreningen fick kännedom om förhållandet. Om den brottsliga verksamheten har angetts till åtal eller förundersökning rörande denna annars har inletts inom samma tid, har föreningen dock kvar sin rätt till uppsägning intill dess att två månader har förflutit från det att domen i brottmålet har vunnit laga kraft eller det rättsliga förfarandet har avslutats på annat sätt.

Är nyttjanderätten enligt § 45 första stycket punkt 1 förverkad på grund av dröjsmål med betalning av årsavgift och har föreningen med anledning därav uppsagt bostadsrättshavaren till avflyttning, får denne inte på grund av dröjsmålet skiljas från lägenheten om avgiften betalas senast tolfte vardagen från uppsägningen. I avvaktan på att bostadsrättshavaren visar sig ha fullgjort vad som sålunda fordras för att återvinna nyttjanderätten får beslut om vräkning inte meddelas förrän fjorton vardagar förflutit från uppsägningen.

TIDPUNKT FÖR FLYTTNING

§ 47 Uppsägs bostadsrättshavaren till avflyttning av orsak som anges i § 45 första stycket punkt 1, 4-6 eller 8, är han skyldig att genast avflytta, om inte annat följer av § 46 stycke 3. Uppsägs bostadsrättshavaren av annan i § 45 angiven orsak, får han kvarbo till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, om inte rätten prövar skäligt ålägga honom att avflytta tidigare.

OFFENTLIG AUKTION

§ 48 Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning i fall som avses i § 45 skall föreningen begära att tingsrätten utser en god man för att ombesörja försäljning av bostadsrätten på offentlig auktion så snart det kan ske, om inte föreningen och bostadsrättshavaren och de kända borgenärer vars rätt berörs av försäljningen kommer överens om annat. Försäljningen får dock anstå till dess brist, för vars avhjälpande bostadsrättshavaren svarar, blivit botad.

Av vad som influtit genom försäljningen får föreningen uppbära så mycket som behövs för att täcka föreningens fordran hos bostadsrättshavaren efter det den gode mannen erhållit ersättning för kostnader för den offentliga auktionen. Vad som återstår tillfaller bostadsrättshavaren. Om erhållen köpeskilling inte täcker kostnaderna för den offentliga auktionen blir föreningen betalningsansvarig. Bostadsrättshavaren skall dock slutligt svara för ersättningen till den gode mannen.

ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT

§ 49 En bostadsrättshavare som avser att överlåta sin bostadsrätt skall anmäla detta till föreningen och därvid uppge till vem bostadsrätten skall överlåtas.

På begäran skall föreningen till bostadsrättshavaren lämna hos föreningen tillgängliga uppgifter som erfordras till ledning för att bestämma överlåtelsepriset.

ENDAST MEDLEM FÅR BO I BOSTADSRÄTT

§ 50 Har bostadsrätt övergått till ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten endast om han är eller antas som medlem i föreningen.

Utan hinder av första stycket får dödsbo efter avliden bostadsrättshavare utöva bostadsrätten. Sedan tre år förflutit från dödsfallet får föreningen dock anmana dödsboet att inom sex månader visa att bostadsrätten ingått i bodelning eller arvsskifte i anledning av bostadsrättshavarens död eller att någon, som inte får vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap.

Iakttas inte tid som angivits i anmaningen får bostadsrätten säljas på offentlig auktion för dödsboets räkning.

ARV, BODELNING

§ 51 Har bostadsrätt eller andel i bostadsrätt övergått till bostadsrättshavarens make eller närstående eller annan som varaktigt tillhört hans familjehushåll fram till övergången, får den nya innehavaren av bostadsrätten inte vägras inträde i föreningen.

Har bostadsrätt eller andel därav övergått till annan person kan denne vägras inträde endast om föreningen på objektivt godtagbara grunder inte skäligen kan nöjas med honom som bostadsrättshavare.

§ 52 Har den till vilken bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente , bolagsskifte eller liknande förvärv inte antagits till medlem, får föreningen anmana innehavaren att inom sex månader visa att någon, som inte får vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap.

Iakttas inte tid som angivits i anmaningen får bostadsrätten säljas på offentlig auktion för innehavarens räkning.

SOLIDARISKT ANSVAR

§ 53 Den till vilken bostadsrätt övergått är jämte överlåtaren solidariskt ansvarig för alla de förpliktelser gentemot föreningen som åvilat överlåtaren i dennes egenskap av bostadsrättshavare.

FÖRENINGENS UPPLÖSNING

§ 54 Upplöses föreningen, skall sedan verksamheten lagligen avvecklats, uppkommet överskott tillfalla bostadsrättshavarna och fördelas i förhållande till insatserna.

§ 55 I allt som rör föreningens verksamhet gäller utöver dessa stadgar, bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar, ävensom annan lag som berör föreningens verksamhet.

Om tvingande bestämmelser i lag, som ingår i dessa stadgar ändras eller tillkommer, skall motsvarande ändring eller tillägg i stadgarna anses gälla.

 

Ovanstående stadgar har blivit antagna vid ordinarie stämma för brf. Stenröset i Uppsala den 14 maj 2018 och vid extra stämma den 4 juni 2018.

 

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion